CalcBuddy
Appar
Onlinekalkylatorn.se
Mattespel.nu
Matteprov.nu
Fraktaler.se

Miniräknare online

Tomt uttryck
Radianer Grader Tillåt inmatning från tangentbord Lägg till vid markör

Snabbguide

Videoguide

Videoklippet ovan visar upp de viktigaste funktionaliteterna i Onlinekalkylatorns miniräknare.

Skriva in uttryck i kalkylatorn

För att skriva in uttryck kan du både använda tangentbordet och knapparna på skärmen. Uttrycket beräknas samtidigt som du skriver, och därför behövs det ingen "lika med"-knapp i denna kalkylator.

Kalkylatorns svarsfält

Svaret visas alltid nedanför uttrycket. Det visas med 10 gällande siffrors noggrannhet, om det behövs. Om ditt uttryck inte kan beräknas visas ett felmeddelande istället för svaret.

Att använda kalkylatorns minne / historik

När du trycker, eller klickar på, Enter så hamnar det uträknade uttrycket i historik-rutan till höger, och uttryckesfältet rensas. Du kan använda Ans för nå föregående svar, och Prev för att stega tillbaka genom tidigare uttryck. Du kan även använda upp/ned piltangenterna på tangentbordet för att gå tillbaka till tidigare beräkningar (och Shift+upp/ned för att gå till gamla svar). I varje logg-element finns det två små knappar. Dessa låter dig gå tillbaka till just den specifika beräkningen utan behöva gå igenom hela loggen: Återgå till denna operation för att gå tillbaka till uttrycket, och Lägg in detta svar för att lägga in svaret i det nuvarande uttrycket.

Inställningar i kalkylatorn

Under miniräknaren kan du välja vinkelenhet, och om miniräknaren ska vara mottaglig för inmatning via tangentbordet. "Lägg till vid markör" gör att inmatning via skärmknapparna läggs in vid markörens nuvarande position. Det låter dig även markera en del av uttrycket och lägga in funktioner runtom markeringen. Detta alternativ är dock inte tillgängligt i Internet Explorer.

Uttryckets syntax

Miniräknaren är väldigt tålig när det gäller uttryckets syntax. Du behöver inte skriva multiplikationstecken och nollor som är uppenbara. Exempelvis, .2(7+4)pi tolkas som 0.2*(7+4)*pi. Operator-symbolerna i kalkylatorn är:

SymbolOperator
^Upphöjt till
/Division
*Multiplikation
-Subtraktion
+Addition

Deras inbördes prioritet är i ordningen ovan (ju högre upp i tabellen desto högre prioritet).
Notera att i denna kalkylator räknas både punkt (.) och komma (,) som decimaltecken.

Bråk

Med Frac-knappen så kan du ändra det nuvarande svaret till bråkform. Miniräknaren söker då upp ett bråk som matchar det decimala svaret till 7 gällande siffror. Frac-knappen fungerar bara på icke-heltal i storleksintervallet 1E-9 till 1E10.

Miniräknarens funktioner

Nedan visas en referenstabell för alla Onlinekalkylatorns funktioner.

SymbolFunktionsnamn
abs( )absolutbeloppet
sqrt( )kvadratroten
cbrt( )kubikroten
sin( )sinus
cos( )cosinus
tan( )tangens
sinh( )hyperbolisk sinus
cosh( )hyperbolisk cosinus
tanh( )hyperbolisk tangens
arcsin( )sinus invers
arccos( )cosinus invers
arctan( )tangens invers
log( )logaritmen med basen 10
ln( )logaritmen med basen e
log2( )logaritmen med basen 2

Tänk på att sinus, cosinus och tangens, och deras inverser, påverkas av vinkelenheten.

Miniräknarens konstanter

Nedan visas en referenstabell för alla Onlinekalkylatorns konstanter.

SymbolKonstantnamnVärdeEnhet
pipi3,141592653589793ingen
ee, Eulers tal2,718281828459045ingen
ReJordens radie6,37814E6m
RmMånens radie1,73814E6m
RsSolens radie6,955E8m
RemAvståndet Jorden - Månen3,84403E8m
AUAstronomisk enhet1,495978707E11m
lyLjusår9,460528405E15m
pcParsec3,08568025E16m
MeJordens massa5,974E24kg
MmMånens massa7,3477E22kg
MsSolens massa1,9891E30kg
muAtommassenheten1,660539E-27kg
mpProtonens vilomassa1,672622E-27kg
mnNeutronens vilomassa1,674927E-27kg
meElektronens vilomassa9,109382E-31kg
GGravitationskonstanten6,67428E-11Nkg2m-2
gTyngdaccelerationen9,80665ms-2
cLjushastigheten2,99792458E8ms-1
hPlancks konstant6,626069E-34Js
qeElementarladdningen1,6021765E-19C
eVElektronvolt1,6021765E-19J
eoElektriska konstanten8,854187817E-12C2N-1m-2
uoMagnetiska konstanten1,2566370614E-6NA-2
FFaradays konstant96 485,34Cmol-1
NaAvogadros tal6,022142E23mol-1
RAllmänna gaskonstanten8,31447Jmol-1K-1
kBoltzmanns konstant1,38065E-23JK-1
Co0°Celsius i Kelvin273,15K
atmAtmosfär101 325Pa

Majoriteten av de fysikaliska konstantvärdena (i vissa fall avrundade) är hämtade från CODATA 2006, via NIST

Matematikmuggar från Study Mugs